Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling 22. november 2022 i Østergades Forsamlingshus ”Store Glassal” i kælderen fra kl. 19.00


Vi starter med spisning kl. 18.00 som der vil være tilmelding til hos Inger-Marie senest den 14. november.

Tilmelding er nødvendig til spisningen. Mail: imkuus@mail.dk


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Aflæggelse af beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer + 1 revisorsuppleant
10.Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Mail dit forslag på: fh@rotpunkt.dk


Genvalg kan finde sted.


For at kunne stemme på generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest d. 22.11.2022På Bestyrelsens vegne
Flemming Hansen, Formand